สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524 - 257 หน้า


การฝึกอบรม.

658.312404 / ส823ก