อุทุมพร จามรมาน.

คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2533 - 50 หน้า

9748559009


โครงการฝึกอบรม--การประเมิน.
การฝึกอบรม--การประเมิน.

658.312404 / อ825ค