อัมพิกา ไกรฤทธิ์.

มนุษยสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม = / อัมพิกา ไกรฤทธิ์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 - 203 หน้า


จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
มนุษยสัมพันธ์.
การบริหารงานบุคคล

658.3145 / อ559ม