วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

การวิจัยการดำเนินงาน 1. เล่ม 1 / วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง - กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [25-?] - 291 หน้า


การจัดการองค์การ
วิจัยปฏิบัติการ

658.4034 / ว656ก