ชินน์, จอร์จ.

บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ = / ของ จอร์จ ชินน์ ; - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?] - 372 หน้า

9745090085


ผู้นำ
บุคลิกภาพ

658.409 / ช565บ