การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / ของ ฟิลิป คอตเลอร์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529. - 191 หน้า.


ธุรกิจ
การตลาด--ญี่ปุ่น

658.8 / ก451