หลักการตลาด. เล่ม 1 = / โดย มนูญ แสงหิรัญ ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523 - 230 หน้า


การตลาด

658.8 / ห321