หลักการตลาด / โดย อนันต์ จันทรกุล ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519 - 605 หน้า


การตลาด

658.8 / ห321 2519