พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด = Cleansing cosmetics / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532 - 254 หน้า

9742765464


Cosmetics--Pharmacology
Cosmetics--Chemistry
แชมพู
ยาสีฟัน
น้ำยาบ้วนปาก
สบู่
เครื่องสำอาง

WA744 / พ718ค 2532