ประสพ รัตนากร.

จิตวิทยาน่ารู้ : ใจเขาใจเรา ภาคสอง / ประสพ รัตนากร. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2528. - 258 หน้า.


จิตวิทยา

150 / ป393จ 2528