พรรณราย ทรัพยะประภา

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา / พรรณราย ทรัพยะประภา. - กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2528. - 144 หน้า. - ชุดชีวิตธุรกิจ . - ชุดชีวิตธุรกิจ .


จิตวิทยาองค์การ
จิตวิทยาประยุกต์

158.3 / พ266จ