ไฮเตอร์, จอห์น.

เต๋าแห่งผู้นำ = The Tao of leadership / จอห์น ไฮเตอร์ ; โดย วันทิพย์. - กรุงเทพฯ : สายใจ, [25-?]. - 192 หน้า.


ผู้นำ

158.4 / ฮ974ต