การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ผู้เรียบเรียง, ปรีชา ช้างขวัญยืน ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. - 214 หน้า.

9745688037


การอ้างเหตุผล
ตรรกวิทยา

160 / จ683ก