ดวงมน จิตร์จำนงค์

หลังม่านวรรณศิลป์ / ดวงมน จิตร์จำนงค์. - กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2528. - 321 หน้า. - ชุดภาษาและวรรณคดี . - ชุดภาษาและวรรณคดี .


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ด218ห