บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.

แว่นวรรณกรรม : รวมบทความ / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : อ่านไทย, 2529. - 550 หน้า. - ชุดวรรณกรรมวิจารณ์ . - ชุดวรรณกรรมวิจารณ์ .


วรรณกรรมไทย
วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / บ613ว