อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ / ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน - กรุงเทพฯ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525 - 184 หน้า


คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน.

510.7 / ม246อ