ศุภวรรณ โสตถิโยธิน

คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน / ศุภวรรณ โสตถิโยธิน. - เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25-?]. - 831 หน้า.


คณิตศาสตร์

510 / ศ677ค