มงคล เดชนครินทร์.

เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ / มงคล เดชคนรินทร์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2528 - 269 หน้า

Y44 M11 D71

9748120759


คณิตศาสตร์วิเคราะห์

515 / ม114ท