ภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 1 = Fundamental German 1 / ธนี เจนภูมิศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530. - 188 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9745926116


ภาษาเยอรมัน--ไวยากรณ์

435 / ภ487 2530