วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531. - 880 หน้า.

9742763437


สมุนไพร--สารานุกรม

615.321 / ว579พ

QV767 / ว579พ 2531