อภิชัย พันธเสน.

ค่าแรงต่ำ : ความหมายและแนวโน้มในอนาคต / โดย อภิชัย พันธเสน และ จิราภรณ์ อุ่นเกษม - กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531 - ก-ฏ, 118 หน้า


ค่าจ้าง--ไทย.

331.29593 / อ251ค