มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง : มอก. 43-2516 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526 - 22 หน้า


ข้าวโพดกระป๋อง--มาตรฐาน.
ผักกระป๋อง--มาตรฐาน.
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--มาตรฐาน.

344.04232 / ส691ม 2526