มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันรำสำหรับบริโภค : มอก. 44-2516 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524- - 59 หน้า


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--มาตรฐาน.
น้ำมันรำ--มาตรฐาน.

344.04232 / ส691ม 2524