พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ และ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์ - กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2518 - 7 หน้า


กฎหมายสิ่งแวดล้อม

344.046 / พ371