พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ และ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์ - กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2517 - 23 หน้า


สงฆ์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

344.096 / พ371