สถิตย์ นิยมญาติ

สังคมวิทยาการเมือง / สถิตย์ นิยมญาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524. - 144 หน้า.

9740750826


สังคมวิทยาการเมือง

306.2 / ส184ส