ประคอง กรรณสูต

สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525. - 161 หน้า.


สถิติศาสตร์

519.5 / ป198ส 2525