ลือชัย จุลาสัย.

เอกสารประกอบการอบรมวิชาสถิติธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / โดย ลือชัย จุลาสัย, วัชรี วิลาสเดชานนท์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ - [กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2527 - 212 หน้า


สถิติธุรกิจ.
สถิติศาสตร์.

519.5 / ล517อ