ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา.

ข้อสอบ GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 2542 / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา และคณะ - กรุงเทพฯ : ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา, [2542?] - 308 หน้า

9748700682


คณิตศาสตร์--ข้อสอบและเฉลย.

510.76 / ศ484ข