ดำเนิน ยอดมิ่ง.

ศัพท์วิดีโอ / ดำเนิน ยอดมิ่ง - เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 - 134 หน้า


เทปโทรทัศน์--ศัพท์บัญญัติ.
สื่อมวลชน.

302.2303 / ด484ศ