สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

จุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารราชการ / เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สุคนธรังษี - กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2533?] - 25 หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: บทความวิชาการ 2532 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534).
การบริหารรัฐกิจ--ไทย

338.9593 / ส413จ