กัลยา วานิชย์บัญชา

หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 398 หน้า.

9746326392


สถิติ.
คณิตศาสตร์สถิติ.

519.5 / ก399ห