แคลคูลัส = / ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง). - ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2538. - เล่ม.


แคลคูลัส.

515 / ม246ค 2538