ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร

คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 / ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร. - [ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535. - 7, 293 หน้า.


คณิตศาสตร์

510 / ธ627ค