ฉัตรชัย สุมามาลย์.

การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย / โดย ฉัตรชัย สุมามาลย์. - กรุงเทพฯ : ไอบิซ พับลิชิ่ง, [2538?]. - 252 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดคู่มือการสื่อสาร . - ชุดคู่มือการสื่อสาร .

9748235327


เครือข่ายคอมพิวเตอร์.
ข้อมูล.
การสื่อสาร

004.6 / ฉ232ก