ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท

การส่งเสริมการขาย / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, วีนัส อัศวสิทธิถาวร, สุนี เลิศแสวงกิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2538. - 164 หน้า.

9746951122


การขาย
การส่งเสริมการขาย

658.82 / ด499ก