กิ่งกนก พิทยานุคุณ.

การวางแผนกำไร / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. - 8, 383 หน้า.


กำไร.
การวางแผน.

658.155 / ก631ก 2534