วัฒนธรรมการบริโภค : แนวคิดและการวิเคราะห์ / สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2538 - 132 หน้า - โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 2 . - โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 2 .

9747024799


บริโภคกรรม.

339.47 / ว394