ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส.

เทคโนโลยีการผลิตอาหาร = / ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

9745980889


อาหาร--การเก็บและถนอม.

641.4 / ด135ท 2534