นิภา ปวีณเกียรติคุณ

การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์ของชาวบ้านเขตชานเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอสันทราย = HIV risk behaviors and attitudes among general population : a study in a suburban area in Chiang Mai, Thailand / นิภา ปวีณเกียรติคุณ ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : โครงการสตรีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535. - ก-ฎ, 94 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 88 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 88 .

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการสตรีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2535.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


โรคเอดส์--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอสันทราย
HIV infections--Epidemiology--Thailand

614.5993 / ก525

WC503.4.JT3 / ก525 2535