ประเวศน์ คิดอ่าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การศึกษาความต้องการและการให้บริการทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Needs assessment : the socio-economic and health needs and services in Samoeng District Chiang Mai Province / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่น ๆ]. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2536?]. - ก-ช, 72 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 120 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 120 .

ชื่อเรื่องบนปก: รายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การศึกษาความต้องการและการให้บริการทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


คุณภาพชีวิต--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอสะเมิง
อนามัยชุมชน--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอสะเมิง
สาธารณสุข--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอสะเมิง

362.1 / ก493