จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฏ์.

ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและความสัมพันธ์ระหว่างพวกรักร่วมเพศ = Moral attitudes of Chiang Mai University students concerning male-female and homosexual relationships / จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฏ์. - เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2537?]. - ก-ญ, 138 หน้า.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--นักศึกษา--งานวิจัย


นักศึกษา--ทัศนคติ--วิจัย.

378.1981 / จ535ท