ผดุง อารยะวิญญู.

การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / ผดุง อารยะวิญญู. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2533. - 296 หน้า.

9742209073


การศึกษาของเด็ก.
เด็กพิการ.

371.91 / ผ179ก