ศิริชัย สายพัฒนา

การรีเอ็นจิเนียริ่งแบบไทยๆ / ศิริชัย สายพัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2538. - 252 หน้า.

9747097001


รีเอ็นจิเนียริ่ง
การรื้อปรับระบบ
การจัดการองค์การ

658.406 / ศ452ก