พฤติกรรมมนุษย์ = / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. - 2 เล่ม. - เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมมนุษย์. . - เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมมนุษย์. .

9746143255 (ล.1) 9746143263 (ล.2)


พฤติกรรมมนุษย์.
สังคมวิทยา

302 / ม246พ