คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล. - ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538. - 700 หน้า.

9748321959


Drug utilization--Handbooks.
Drugs--Handbooks.
การใช้ยา--คู่มือ
ยา--คู่มือ

QV55 / ค695 2538