ศุลีมาน วงศ์สุภาพ.

นางงามตู้กระจก : การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย / ศุลีมาน (นฤมล) วงศ์สุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537. - 355 หน้า.

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

9743153209


โสเภณี--ไทย.

363.44 / ศ747น 2537