สมยศ นาวีการ.

การบริหาร = สมยศ นาวีการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?]. - 588 หน้า.

9746028898


การจัดการ
การจัดองค์การ

658 / ส274ก 2538