ธงชัย สันติวงษ์.

พฤติกรรมบุคคลในองค์การ / ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศ สันติวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537. - 159 หน้า.

9740820867


การจัดการองค์การ
พฤติกรรมองค์การ

658.001 / ธ118พ 2537