ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

หลักการตลาด = / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2537. - 229 หน้า.

9748977495


การตลาด

658.8 / ด499ห